Trần Thị Hương   Chức vụ:  Chủ tịch công đoàn28276843_1939621713020718_2441003576838108803_n.jpg

Ngô Thị Hằng      Chức vụ: Ủy viên28279038_1939621173020772_872043055409507069_n.jpg

Trần Thị Luyến         Chức vụ: Ủy viên26992256_1921332138183009_4360214107236000476_n.jpg