Trường Mầm non Ký Phú có tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên là 51 người. 

Trong đó:

Cán bộ quản lí: 03 gồm Hiệu trưởng và 02 Phó hiệu trưởng;

Tổng số giáo viên: 36 giáo viên. Trong đó có 19 giáo viên biên chế và 17 giáo viên hợp đồng thuê khoán

Tổng số nhân viên: 12 người, trong đó có 01 nhân viên Kế toán, 01 nhân viên Y tế, 09 nhân viên nấu ăn và 01 nhân viên bảo vệ.

100% Cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường có trình độ đạt chuẩn trở lên. 

Trong đó:  Đại học:30 ; cao đẳng:10 ; Trung cấp: 3; Sơ cấp:8

Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn cố gắng nỗ lực trong công tác quản lí và nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay.